Начало

Начало

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

ECOCARDS.BG

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Еко Кардс” ЕООД, наричано по-долу " ECOCARDS.BG”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„Еко Кардс” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202435590 с търговски адрес на управление: гр. София, ул. Камелия 35, имейл адрес: office@ecocards.bg, телефон: 0886 66 91 90

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. 

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ECOCARDS.BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от " ECOCARDS.BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ECOCARDS.BG”.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „ECOCARDS.BG“ договор - имена, телефон, адрес и имейл. 

 

ДЕФИНИЦИИ 

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт - http://www.ecocards.bg и всички негови подстраници. 

Потребител -  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта. 

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от “ ECOCARDS.BG” стоки и услуги.

 

ПОРЪЧКА

Чл. 2.  (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ECOCARDS.BG”, за да сключват договори с „ECOCARDS.BG“ за предлаганите стоки и услуги. 

(2) Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ECOCARDS.BG

(3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга „ECOCARDS.BG“ си запазва правото да откаже поръчката. 

(4) След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на „ECOCARDS.BG”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

(5) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

(6) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл. 3.  (1) “ ECOCARDS.BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

ECOCARDS.BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато: 

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия; 

2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “ ECOCARDS.BG”;

3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “ ECOCARDS.BG”.

 

ЦЕНИ

Чл. 4.  (1) Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на „ECOCARDS.BG” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. 

Чл. 5.  „ECOCARDS.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 6.  (1) „ECOCARDS.BG” може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ECOCARDS.BG”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга. 

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 8.  Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез пощенски паричен превод (наложен платеж),  банков превод.

Чл. 9. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж (ППП), той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката. Потребителят плаща цена на доставка спрямо цените на куриера доставчик.

Чл. 10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. 

Чл. 11. „ECOCARDS.BG” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ECOCARDS.BG”.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 12.  Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, освен ако поръчката е направена по индивидуален проект, заявена от потребителя, използвана, с нарушена търговски вид, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, но не по късно от това считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

Чл. 13. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ECOCARDS.BG” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Чл. 14.  „ECOCARDS.BG” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. 

Чл. 15. За упражняване правото на отказ „“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ECOCARDS.BG” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Чл. 16. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „ECOCARDS.BG” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

Чл. 17. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. 

Чл. 18.  „ECOCARDS.BG”  има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Чл. 19. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми „ECOCARDS.BG” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 20. Когато във връзка с изпълнението по договора „ECOCARDS.BG” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ECOCARDS.BG” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. 

Чл. 21. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: 

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

Чл. 22.  „ECOCARDS.BG” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Чл. 22.1 Клиента не може да върне продукт в следните случаи: когато е персонализиран, използван от потребителя, с наранен търговски вид на опаковката и повредени части

 Чл. 22.2 ECOCARDS.BG не носи отговорност за повредени продукти от доставките на куриерските фирми. Всяка пратка се изпраща със застраховка и клиента ако установи транспортна повреда, може да предяви рекламация към доставчика.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 23.  Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 24.  „ECOCARDS.BG” не носи отговорност за естественото износване на стоките. 

Чл. 26. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 14 дена след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 27. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

Чл. 28. Рекламацията се подава устно на посочения от „ECOCARDS.BG” телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „ECOCARDS.BG” представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. 

Чл. 29. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

Чл. 30. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 31. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. 

Чл. 32. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Чл. 33. Ако „ECOCARDS.BG” е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Чл. 34. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 35.  „ECOCARDS.BG” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. 

Чл. 36. Когато „ECOCARDS.BG” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 37.  (1) „ECOCARDS.BG” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. 

Чл. 39 Клиента не може да върне продукт в следните случаи: когато е персонализиран, използван от потребителя, с наранен търговски вид на опаковката повредени части, неправилна експлоатация и отглеждане и дефектни части предлагани от трети страни.

 Чл. 40 ECOCARDS.BG не възстановява повредени продукти от доставките на куриерските фирми. Всяка пратка се изпраща със застраховка и клиента е необходимо да установи транспортна повреда след като прегледа пратката и да предяви рекламация към доставчика.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Чл. 41. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 42. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

Чл. 43. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Чл. 44. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Чл. 45. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 43. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ECOCARDS.BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ECOCARDS.BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ECOCARDS.BG” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 44. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ECOCARDS.BG” „Еко Кардс ООД” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 45. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ECOCARDS.BG”.

Чл. 46.  „ECOCARDS.BG” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 47.  „ECOCARDS.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ECOCARDS.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 48.  „ECOCARDS.BG” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 

Чл. 49.  Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 50. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 51. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 52. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 53. „ECOCARDS.BG”  не се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 54. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ECOCARDS.BG” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 55. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 56. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер и чрез собствен транспорт на „ECOCARDS.BG” до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта .

Преди изпращане на поръчаната стока, „ECOCARDS.BG” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

ECOCARDS.BG” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

 

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ECOCARDS.BG” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката. 

 

ECOCARDS.BG” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ECOCARDS.BG” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.

ECOCARDS.BG” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ECOCARDS.BG”.

На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години. 

 

„” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ECOCARDS.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. 

ECOCARDS.BG” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

 

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ECOCARDS.BG” да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „ECOCARDS.BG” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на „ECOCARDS.BG”  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ECOCARDS.BG” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „ECOCARDS.BG” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ECOCARDS.BG”.

 

Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си Потребителят може:

1. Да следва бонус точните си

2. Да връща стока

3. Да следи транзакциите си

4. Да се абонира/ отписва от информационния бюлетин

5. Да види историята на направените поръчки

6. Да проследява статуса на поръчката

7. Да попълва формуляр за отказ от договора или рекламация

 

Потребителят може чрез профила си да управлява личните данни, които е предоставил за обработка, в това число: 

1. да коригира данните;

2. да извлича данните си (право на преносимост);

3. да заявява ограничаване на обработката; 

4. да преглежда личните си данни; 

5. да изтрива безвъзвратно личните си данни; 

6. да редактира профила си; 

7. да сменя паролата си;

 

 

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. 

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ECOCARDS.BG” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му. 

 

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА 

Органите, регулиращи дейността на „ECOCARDS.BG” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

• Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti 

• тел: 0700 111 22

• email: info@kzp.bg

• адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД: 

• Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 

• тел: 02/91-53-518

• email: kzld@cpdp.bg

• адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, 

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ECOCARDS.BG” и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show